Nicosia
  22518539
22424985
  Larnaca
  24818765
24818761
  Limassol
  77771400, 25749996
25377676
  Nicosia
  77771400
 
  Nicosia
  22312500
22422390
  Nicosia
  22331463
 
  Nicosia
  22331463
 
  Nicosia
  22755080
22755085
  Nicosia
  22452240
22757678
  Nicosia
  99587585
 
  Nicosia
  22354136
 
  Paphos
  26943487
26941727
  Larnaca
  24667667, 24667456
24662904
  Limassol
  25723962
25755816
  Limassol
  25820994, 25371582
25373064
  Nicosia
  22458707
22750974
  Nicosia
  22458707
22750974
  Nicosia
  22458707
22750974
  Nicosia
  22458707
22750974
  Larnaca
  24655188
24655398
  Limassol
  25735307
 
  Nicosia
  22468188
22468189
  Nicosia
  22667274
22660966
  Nicosia
  22661068
22451336
  Famagusta
  23811755
23811756
  Nicosia
  22764274
22768628
  Larnaca
  24530777
24530877
  Nicosia
  22340035
22338015
  Larnaca
  24655939, 24657331
24651262
  Nicosia
  22314758
22314630
  Larnaca
  24623483
24655701
  Limassol
  25358845
25360491
  Nicosia
  22374027
22374933
  Nicosia
  22375230
 
  Nicosia
  22447169
22447168
  Nicosia
  22374502
22374153
  Nicosia
  22447044
22375543
  Nicosia
  22447044
22375543
  Limassol
  25773766
25773903
  Nicosia
  22758449
22758574
  Larnaca
  24817777
24817778
  Paphos
  26811322
26944112
  Nicosia
  22458010
22458009
  Limassol
  25366466
25344162
  Limassol
  25355227
25356709
  Limassol
  25369808
25370750
  Paphos
  26931002
26942880
  Nicosia
  22340035
22338015
  Paphos
  26937614
26948918
  Larnaca
  24652565, 24652505
24664994
  Paphos
  26935344, 26222277
26945662
  Paphos
  26819819
26931555
  Larnaca
  24664585
24664584
  Larnaca
  24664585
24664584
  Limassol
  25336310
25388251
  Paphos
  26819972
26819973